ฐานข้อมูลโครงการบางกอกน้อยโมเดล Phase 1

ฐานข้อมูลโครงการบางกอกน้อยโมเดล Phase 2

อนุมัติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 (ระยะเวลาดำเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2565 )

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนบางกอกน้อย
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)