การดำเนินการเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากชุมชน คือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสส. ทั้ง 42 ชุมชน, ทหารเรือ,โรงเรียนเด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม ในเขตบางกอกน้อย และจิตอาสาจากศูนย์อาสาสมัครศิริราช (นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา และบุคลากรคณะฯ) รวมไปถึง ชมรมวัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2561

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2562