การดำเนินการเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากชุมชน คือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสส. ทั้ง 42 ชุมชน, ทหารเรือ,โรงเรียนเด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม ในเขตบางกอกน้อย และจิตอาสาจากศูนย์อาสาสมัครศิริราช (นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา และบุคลากรคณะฯ) รวมไปถึง ชมรมวัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ที่เป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2561

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2562

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2565

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2566