ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2561

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเขตบางกอกน้อย ปี 2562