ชุมชนวัดมะลิ 1
ชุมชนหมู่บ้านปัทมอร
และชุมชนหัวถนน (วัดแก้ว)