ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร
ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ
ชุมชนวัดวิเศษการฯ
ชุมชนสันติสุข