โครงการ บางกอกน้อย คนและท้องถิ่น

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 16 กันยายน 2562 ถึง 16 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ระบุแหล่งเรียนรู้ ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและกิจกรรม ในชุมชนและศักยภาพชุมชน รวมนำปัญหาที่พบมาสร้างแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย

รายละเอียดกิจกรรม

1. ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนวัดสุวรรณาราม ในเขตชุมชนบางกอกน้อย (Observation survey and analysis) จำนวน 4 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2562
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2562

โดยทีมวิจัยจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ มหาวิทยาลัยราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา ประธานชุมชนวัดสุวรรณาราม และงานกิจกรรมเพื่อสังคม

2. หลังจากทำการสำรวจพื้นที่ ได้ทำการปักหมุด สถานที่ที่สำคัญๆ ลงในซอฟแวร์ ArcGIS

3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ภัยคุกคามและโอกาส ในชุมชน ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาศักยภาพสำหรับการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

4. จัดประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ในชุมชนวัดสุวรรณาราม

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2562

ผลที่ได้รับ

1. ผลการดำเนินงาน ประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ในชุมชนวัดสุวรรณาราม ได้ข้อมูลและประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

  • พัฒนาตลาดไร้คาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีที่วางขายสินค้าทั้งของกินของใช้
  • พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งทางจักรยานและทางเรือ เพราะชุมชนมีของดีเยอะแยะมากมาย
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะท่าเรือบ้านบุ และอยากให้มีเรือสัญจรเพิ่ม เพื่อพานักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมคลองบางกอกน้อย
  • ฟื้นฟูวัฒนธรรม มรดกของท้องถิ่น เช่น อยากให้มีคนสืบทอดการทำขันลงหิน มีการรำกระบี่กระบอง
  • ปรับปรุงความสะอาดในชุมชน ให้น่าอยู่มากขึ้น

2. Public hearing report

3. สื่อวิดีโอ Bangkok Noi Place and People สามารถดูได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=mhp6XSo17-k

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Noi Model

Research Clusters