โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.00-15.30 น. งานกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนบางกอกน้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บางกอกน้อยโมเดล 2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จำนวน 830 คน ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ #บางกอกน้อยโมเดล #Bangkoknoimodel #Siriraj #ศิริราชเพื่อสังคม