การลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้รับความร่วมมือจาก 9 ภาควิชา ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่
1.ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
3.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
4.สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5.ภาควิชาอายุรศาสตร์
6.ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7.ภาควิชาศัลยศาสตร์
8.สถานวิทยามะเร็งศิริราช
9.ภาควิชาจักษุวิทยา