โครงการการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

2 มกราคม – 16 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูงและสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (น้อยกว่า 140/90 mmHg)

2. เพื่อสนับสนุนให้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยู่ในระดับสูงและสามารถควบคุมระดับระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (น้อยกว่า 130 mg%)

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง (อายุ 60 – 79 ปี) มีค่าความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 140/90 mmHg ขึ้นไป อาจจะไม่มี/หรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง เช่น อัมพาต โรคไตในระยะที่ยังไม่ฟอกไต และโรคหัวใจ เป็นต้น ได้รับการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาลดระดับความดันโลหิตสูง มีภาวะการรู้คิดปกติ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ และอาศัยอยู่ในชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง ชุมชนประชาร่วมใจ และชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงส์ 29 (ฝั่งซ้าย) จำนวน 30 คน

2. ผู้สูงอายุเบาหวานชนิดที่ 2 (อายุ 60 – 79 ปี) ที่มีค่าน้ำตาลในเลือด 130 mg% มีภาวะการรู้คิดปกติ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ และอาศัยอยู่ในชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง ชุมชนประชาร่วมใจ และชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงส์ 29 (ฝั่งซ้าย) จำนวน 30 คน

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1: การจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

1.ประชุมกับอาสาสมัครชุมชน (อสส.) เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายมาร่วมโครงการ และกำหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

2.จัดกิจกรรมการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จำนวน 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2563): กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการตนเองแก่ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การรับประทานยา และการวัดความดันโลหิต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งเป้าหมายและวางแผนการดูแลตนเอง
  • ครั้งที่ 2 (15 มีนาคม 2563): ประเมินผลพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเป้าหมาย ในระยะ 4 สัปดาห์หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม และจัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Focus group) ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเป้าหมาย
  • ครั้งที่ 3 (19 เมษายน 2563): ประเมินผลผลพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเป้าหมาย ในระยะ 8 สัปดาห์หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม

3. การติดตามทางโทรศัพท์เพื่อประเมินการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติตามแผนการดูแลตนเอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 8 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมที่ 2: การจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน

1.ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม “การจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

2.จัดกิจกรรมการจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 (22 กุมภาพันธ์ 2563): กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการตนเองด้านการรับประทานอาหารแก่ผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งเป้าหมายและวางแผนการดูแลตนเอง
  • ครั้งที่ 2 (16 พฤษภาคม 2563): ประเมินผลการจัดการตนเองด้านการรับประทานอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับน้ำตาลสะสมในสัปดาห์ที่ 12 หลังเข้าร่วมกิจกรรม

3.การติดตามทางโทรศัพท์เพื่อประเมินการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติตามแผนการดูแลตนเอง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563 วันที่ 14 มีนาคม 2563 และวันที่ 21 มีนาคม 2563

ผลที่ได้รับ

1.ร้อยละ 84 ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูง

2.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีค่าความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg

3.ร้อยละ 80.76 ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงมีค่าความดันโลหิตเฉลี่ยที่บ้านน้อยกว่า 135/85 mmHg

4.ร้อยละ 65.22 ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอยู่ในระดับสูง

5.ร้อยละ 33 ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่าน้ำตาลในเลือด (BS) น้อยกว่า 130 mg%

6.ร้อยละ 54 ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่าน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C) น้อยกว่า 7.5 mg%

7.ร้อยละ 86.36 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ “การจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน” มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม