โครงการการส่งเสริมการบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เครื่องมือสื่อ และกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน