โครงการต้นแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กชุมชน บางกอกน้อย

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

มกราคม – พฤกษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนกระบวนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพผ่านระบบฐานข้อมูลสุขภาพ

2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิชาการต่างๆ ในการขยายผลองค์ความรู้เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนและสังเคราะห์การใช้ประโยชน์

3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อพัฒนาการโดยรวมและพัฒนาการรายด้าน

4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางกอกน้อยให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้

5. เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์ในการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชนบางกอกน้อย

กลุ่มเป้าหมาย

– เด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางกอกน้อย จำนวน 150 คน

– คุณครูและเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนบางกอกน้อย จำนวน 50 คน

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

– นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนบางกอกน้อย ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ที่สงสัยภาวะพัฒนาการล่าช้าจากการคัดกรองด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

รายละเอียดกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและบุคลากรจากระบบสุขภาพ

กิจกรรม 1 : จัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง คุณครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในเขตบางกอกน้อย แบ่งเป็น

1) การประชุมก่อนเริ่มโครงการ

2) การประชุมหลังจากเริ่มโครงการไปแล้ว 4 สัปดาห์

3) การประชุมสรุปโครงการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือทดสอบพัฒนาการมาตรฐานฉบับภาษาไทย

กิจกรรมที่ 2 : แปลเครื่องมือทดสอบพัฒนาการ Mul-len Scales of Early Learning III

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ โดยออกแบบฐานข้อมูลให้สามารถติดตามผลในระยะยาวได้

กิจกรรมที่ 3.1 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามบางกอกน้อยโมเดล ข้อมูลการเจริญเติบโต (น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ) ประวัติการคลอด โรคประจำตัว และการเลี้ยงดู (รวมถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ใช้ทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกับเด็ก เวลาดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือ เล่นเกม จำนวนหนังสือสำหรับเด็กที่มีอยู่ในบ้าน) ความคิดเชิงบริหาร (Executive function)

กิจกรรมที่ 3.2 จัดทำโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับสำหรับบุคคลในชุมชน ครู และบุคลากรสุขภาพ

กิจกรรมที่ 3.3 ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กด้วยแบบทดสอบ Mullen Scales of Early Learning III

กิจกรรมที่ 3.4 การฝึกพัฒนาการตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่เด็กในศูนย์เด็กเล็กในเขตบางกอกน้อย

กิจกรรมที่ 3.5 วิเคราะห์ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อพัฒนาการโดยรวมและพัฒนาการรายด้าน

กิจกรรมที่ 3.6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเด็กในศูนย์เด็กเล็กเขตบางกอกน้อยที่มีพัฒนาการล่าช้า ทั้งก่อนและหลังใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้สามารถฝึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้

กิจกรรมที่ 4.1 อบรมการฝึกพัฒนาการตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในเขตบางกอกน้อย และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนรวมถึงผู้สนใจ

กิจกรรมที่ 4.2 ประเมินความรู้พื้นฐานด้านพัฒนาการเด็กของคุณครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กในเขตบางกอกน้อย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สหวิชาชีพทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและอบรมการฝึกพัฒนาการแก่นักศึกษาแพทย์ บุคลากรศูนย์เด็กเล็ก กิจกรรมที่ 5.1 จัดทำโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับสำหรับบุคคลในชุมชน ครู และบุคลากรสุขภาพ

กิจกรรมที่ 5.2 อบรมการฝึกพัฒนาการตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลที่ได้รับ