โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นฯ

รายละเอียด

(โครงการวิจัย ผลของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจักรยานยนต์รับจ้างต่อการเพิ่มอัตราการได้รับ
การกดหน้าอกก่อนรถพยาบาลมาถึง สำหรับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ในชุมชนเขตบางกอกน้อย)

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มีนาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

วัตถุประสงค์

เสริมสร้างความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นในชุมชนเขตบางกอกน้อย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ที่สนใจการอบรมช่วยชีวิตในชุมชนบางกอกน้อย

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมในเฟสที่ 1 เน้นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราชในชุมชนบางกอกน้อย ดังนี้

– กิจกรรมที่ 1 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ที่สนใจการอบรมช่วยชีวิต จำนวน 145 คน

● วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

● วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านช่างหล่อ

● วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย

– กิจกรรมที่ 2 ทดสอบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อหาอาสาสมัครกู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 119 คน

● วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

● วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

– กิจกรรมที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นในชุมชนเขตบางกอกน้อย

● พัฒนาระบบ Siriraj Emergency Responder application (SiER app) เพื่อใช้ในการประสานงานกับอาสาสมัครกู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช

● ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic external defibrillator; AED) ในชุมชนมัสยิดหลวงอัลซอริซซุนนะห์ ชุมชนวัดดุสิตาราม ชุมชนวัดสุวรรณาราม และชุมชนวัดอมรทายิการาม

– กิจกรรมที่ 4 ทดสอบระบบการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นในชุมชนเขตบางกอกน้อย จำนวน 99 คน

● วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนวัดสุวรรณาราม

● วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนมัสยิดหลวงอัลซอริซซุนนะห์ และชุมชนวัดดุสิตาราม

● วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

● วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนวัดอมรทายิการาม

จากการทดสอบจำนวน 12 ครั้ง พบว่าอาสาสมัครกู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราชไปถึงจุดเกิดเหตุก่อนรถพยาบาลไปถึงทุกครั้ง โดยใช้เวลามาถึงจุดเกิดเหตุเฉลี่ย 8 นาที

กิจกรรมในเฟสที่ 2 เน้นการสร้างผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างเป็นอาสาสมัครกู้ชีพชุมชนบางกอกน้อย ดังนี้

– กิจกรรมที่ 1 ประชุมร่วมกับอาสาสมัครกู้ชีพที่เป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 6 คน ในวันที่ 14 มกราคม 2563
ได้ข้อสรุปว่า เน้นการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้กระชับมากขึ้น ณ จุดจอดของผู้ขับชี่จักรยานยนต์รับจ้าง

– กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์และนัดหมายวันที่อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ จุดจอดของผู้ขับชี่จักรยานยนต์รับจ้าง ในวันที่ 28 มกราคม 2563

– กิจกรรมที่ 3 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ณ จุดจอดของผู้ขับชี่จักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 59 คน

● วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จุดจอดซอยจรัญสนิทวงศ์ 33

● วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จุดจอดซอยจรัญสนิทวงศ์ 29/1 และ 31

● วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จุดจอดซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 และ 13 และซอยอิสรภาพ 35

– กิจกรรมที่ 4 ทดสอบอาสาสมัครกู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราช ชุมชนบางกอกน้อย จำนวน 7 คน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผลที่ได้รับ

โครงการจัดกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ที่สนใจการอบรมช่วยชีวิต จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งหลังจบกิจกรรม มีอาสาสมัครกู้ชีพ โรงพยาบาลศิริราชทั้งหมด 152 คน โดยอาสาสมัครได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นทั้งหมด 7 ครั้ง และมีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลได้รับการกดหน้าอกก่อนรถพยาบาลไปถึง ร้อยละ 40 นอกจากนี้ ทดสอบระบบการช่วยชีวิตในชุมชนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 82.35