โครงการรูปแบบระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศโดยชุมชนในบางกอกน้อยโมเดล

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มิถุนายน 2565 – 24 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการแจ้งเตือนมลพิษที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถปฏิบัติตามได้

2.หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM 2.5 กับ อาการทางระบบทางเดินหายใจ

3.หาความสัมพันธ์ระหว่างค่า PM 2.5 ในและนอกอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

1.ชุมชนวัดสุวรรณาราม

2.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

3.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

4.โรงเรียนวัดอมรินทราราม

5.โรงเรียนวัดวิเศษการ

6.โรงเรียนโฆษิตสโมสร

7.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

8.โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

9.สำนักคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

10.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

11.โรงรถจักรธนบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1. ลงพื้นที่ชุมชน และหน่วยงานในกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจทำแบบคัดกรองอาการระบบทางเดินหายใจ

วันที่ 28 กันยายน 2565 – ชุมชนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 – โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงรถจักรธนบุรี โรงเรียนวัดอมรินทราราม และสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 – โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนโฆษิตสโมสร

วันที่่ 31 ตุลาคม 2565 – โรงเรียนวัดวิเศษการ และโรงเรียนวัดอมรินทราราม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสมรรถภาพทางปอด/การทดสอบผิวหนังหาสารก่อภูมิแพ้ทางอากาศ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ รพ.ศิริราช

กิจกรรมที่ 3 ผลิตและเผยแพร่สื่อและข้อความแจ้งเตือน ด้านมลพิษทางอากาศ ในกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

ประมวลภาพวันที่ 28 กันยายน 2565

ประมวลภาพวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประมวลภาพวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ประมวลภาพวันที่ 31 มีนาคม 2566