โครงการวิจัย ผลของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจักรยานยนต์รับจ้างต่อการเพิ่มอัตราการได้รับการกดหน้าอกก่อนรถพยาบาลมาถึง สำหรับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ในชุมชนเขตบางกอกน้อย

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มิถุนายน 2563 ถึง 1 มิถุนายน 2564

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจักรยานยนต์รับจ้างต่อการเพิ่มอัตราการได้รับการกดหน้าอกก่อนรถพยาบาลมาถึง

กลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครจักรยานยนต์รับจ้าง

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้วิจัยศึกษาผลของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจักรยานยนต์รับจ้างต่อการเพิ่มอัตราการได้รับการกดหน้าอกก่อนรถพยาบาลมาถึง โดยนำข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลในชุมชนเขตบางกอกน้อยปี พ.ศ. 2561 จำนวน 127 ราย และ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 187 ราย มาเปรียบเทียบตามแต่ละหัวข้อ ดังนี้

1. อัตราการใช้บริการรถพยาบาลของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช

2. อัตราการได้รับการกดหน้าอก (CPR) ก่อนรถพยาบาลมาถึง (Bystander CPR)

3. อัตราการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic external defibrillator; AED)

4. อัตราของผู้ป่วยที่รักษาแล้วสามารถกลับบ้านได้หรือรอดชีวิต 30 วัน (30-day survival)

ผลที่ได้รับ

การมีเครือข่ายอาสาสมัครจักรยานยนต์รับจ้าง มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเพิ่มอัตราการได้รับการกดหน้าอกก่อนรถพยาบาลมาถึง ในชุมชนกึ่งเมือง แต่ยังไม่ส่งผลให้เพิ่มอัตราของผู้ป่วยที่รักษาแล้วสามารถกลับบ้านได้หรือรอดชีวิต 30 วัน (30-day survival) เนื่องจากยังมีจุดพัฒนาในระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลอีกหลายจุด เช่น การเพิ่มอัตราการใช้ AED และประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยของทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น