โครงการแกนนำเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนเมืองวิถีใหม่

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

รอโครงการอนุมัติ – พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนกระบวนความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพผ่านองค์ความรู้ การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และระบบฐานข้อมูลสุขภาพที่เป็นระบบ

2. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายวิชาการต่าง ๆ ในการขยายผลองค์ความรู้เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนและสังเคราะห์การใช้ประโยชน์จากคู่มือที่ทางโครงการจัดทำขึ้น

3. เพื่อคัดกรองและติดตามเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยการพัฒนาแกนนำสุขภาพในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเขตบางกอกน้อย

4. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบเชิงรุกสำหรับคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน อายุ 25-59 ปี ในพื้นที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ (1) ชุมชนวัดดุสิตาราม (2) ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ และ (3) ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนในการเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนเมือง

คณะทำงานลงเยี่ยมและเชิญชวนแต่ละชุมชน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์/แนวทางการดำเนินงานของโครงการ/การติดตามผลประธานชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์สรรหา แกนนำสุขภาพชุมชน (กนช.)และ วางแผนการฝึกอบรม กนช.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประชุมหัวข้อความรู้และทักษะจำเป็นที่ต้องนำไปใช้การคัดกรอง/ติดตามภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ต้องการถ่ายทอดให้กับ กนช.

 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมสำหรับ กนช. (Training for the trainer) กนช.เข้ารับการอบรมตามหัวข้อ

1. การใช้เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

2. การใช้เครื่องวัดความดันแบบพกพา หน้าจอดิจิตอล

3. การบันทึกข้อมูลสำหรับโครงการ กนช. ต้องสอบผ่านภาคทฤษฎี ร้อยละ 80 และภาคปฏิบัติ ร้อยละ 100

 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามการทำงานของ กนช. และกิจกรรมให้ความรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงาน

เพื่อทดสอบกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ด้วย fasting blood glucose)

+ กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

+ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม

+ ดำเนินการเก็บข้อมูล “แบบสอบถามสุขภาพโครงการบางกอกน้อยโมเดล” (ค่าประมาณการที่คาดว่าจะพบประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง คือ ร้อยละ 40/60 จากผู้ที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 900 คน)

 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามภาวะสุขภาพต่อเนื่องโดยกนช.

 

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน การมอบประกาศนียบัตรให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และกล่าวปิดโครงการรายงานผลการดำเนินต่อแหล่งทุน

ผลที่ได้รับ

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1 สำรวจชุมชน (วัดดุสิต)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1 สำรวจชุมชน (สันติชน)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้ (วัดดุสิต)

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 3 ให้ความรู้ (สันติชน)