โครงการ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (community-based rehabilitation)

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

วัตถุประสงค์

1. สร้างวิทยากรสูงอายุชุมชน ให้เป็นผู้นำทางด้านสุขภาพของคนในชุมชน นำไปสู่การสร้างต้นแบบของชุมชนที่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน สำหรับชุมชนเมือง

2. สร้างความตระหนักให้สมาชิกในชุมชนเรื่องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการระยะนี้ และระยะถัดไป

3. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ออกมามีกิจกรรมทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่มีศักยภาพเป็นแกนนำหลักในชุมชนตรอกข้าวเม่า

2. สมาชิกในชุมชนตรอกข้าวเม่า

รายละเอียดกิจกรรม

1. กิจกรรม “เวชศาสตร์ฟื้นฟู กระชากวัยหัวใจเกินร้อย”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

  • กิจกรรมตรวจสุขภาพ วัดสมรรถภาพทางกาย และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
  • ประชาสัมพันธ์โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน

2. กิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ

จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

  • กิจกรรม “ชะชะช่า พาแข็งแรง” (เต้นออกกำลังกาย) 8 ครั้ง
  • กิจกรรม “ผ่อนคลายด้วยดนตรี” (ดนตรีบำบัด) 6 ครั้ง
  • กิจกรรม “เดินจงกรม” 6 ครั้ง

3. กิจกรรม “อบรมวิทยากรอาวุโสนำรองเพื่อรณรงค์ สุขภาวะทางกายและจิตแก่ประชาชนผู้สูงอายุ” 5 วัน วันที่ 19, 24, 26, 27, 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผลที่ได้รับ

1. ได้วิทยากรผู้สูงอายุจำนวน 12 ท่าน โดยมีความมั่นใจที่จะเป็นวิทยากรที่ดีหลังจากผ่านการฝึกอบรม

2. สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นปัญหาทางสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงปัญหาการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้คนในชุมชนหันมาสนใจด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และสนใจที่จะให้มีโครงการเพื่อฟื้นฟูชุมชนในระยะถัดไป

3. ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสนใจออกมาร่วมกิจกรรมทางสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ