โครงการ ก้าวมั่นใจ สูงวัยมั่นคง บางกอกน้อย Challenge

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีการออกกำลังกายร่วมกันโดยการก้าวเดินเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเพิ่มความสามารถด้านความรอบรู้การใช้เทคโนโลยีสุขภาพ (eHealth literacy)

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตบางกอกน้อย

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมตรวจประเมินร่างกาย และติดตั้ง แอพพลิเคชันติดตามก้าวเดิน ก่อนเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

– ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดความดันโลหิต

– ระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)

– ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อและไขมัน

– ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพและการเดินเพื่อสุขภาพ

วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามจำนวนก้าวเดินในแอพพลิเคชัน และตอบคำถามการใช้งานแอพพลิเคชัน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2563

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมให้ความรู้ พร้อมทำกิจกรรมออกกำลังกาย ( Stretching exercise )

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ

จากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 108 คน

โดยพบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 จำนวนก้าวเดินเฉลี่ยเหมาะสมกับช่วงวัย

จากการเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพให้กับผู้เขาร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

มีค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านภาวะโภชนาการและความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้น

มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 4 คะแนน(เต็ม 5)

สรุปข้อมูล

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 108 ท่าน

เพศหญิง 99 คน (92% )

ชาย 9 คน (8% )

จากผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 64 ปี

มีการส่งข้อมูลก้าวเดิน 98 คน (90%)

——————————————————

การสรุปจำนวนก้าวเดินทั้งหมดของผู้เข้าร่วมโครงการ 23,199,016 ก้าว

จำนวนก้าวเดินเฉลี่ยต่อวันทั้งหมด 773,300 ก้าวต่อวัน

จำนวนก้าวเดินเฉลี่ยต่อคนตลอดโครงการ 236,724 ก้าวต่อคน

จำนวนก้าวเดินเฉลี่ยต่อคนต่อวันตลอดโครงการ 7,380 ก้าวต่อคนต่อวัน

(โดยปกติผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ควรมีก้าวเดินเฉลี่ย วันละ 2,000-9,000 ก้าว)