โครงการ บางกอกน้อย ปลอดภัย ไร้โรคอ้วน

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

22 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

1.ชุมชนวัดอัมพวา

2.ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก

3.ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

4.ชุมชนวัดครุฑ

5.ชุมชนซอยสุดสาคร

6.ชุมชนวัดอมรทายิการาม

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อคัดกรอง และประเมินสุขภาพเรื่องการรับประทานอาหาร กิจกรรมทางกาย แบบทดสอบสุขภาพจิต แบบสอบถามคุณภาพชีวิต

วันที่ 26 มิ.ย. 65 ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ และชุมชนวัดอัมพวา ที่ทำการชุมชน

วันที่ 3 ก.ค. 65 ชุมชนวัดโพธิ์เรียง รร.วัดโพธิ์เรียง และชุมชนวัดครุฑ ศาลาอเนกประสงค์

วันที่ 7 ส.ค. 65 ชุมชนซอยสุดสาคร ตึกแถวทนายความวิฑูรย์ และชุมชนวัดอมรทายิการาม ศาลาอเนกประสงค์

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 1 ได้แก่ การตรวจเลือด เพื่อวัดส่วนประกอบของไขมันในร่างกาย และการตรวจ fibroscan ที่ตับ พร้อมทั้งรับช้อมูลความรู้ในเรื่องความรู้ทางด้านโภชนาการ ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย และความรู้เรื่องอารมณ์และจิตบำบัด โดยทีม แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา ณ ห้องตรวจ ชั้น 6 และห้องประชุม ชั้น 26 อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช

วันที่ 17 และ 31 สิงหาคม 2565

วันที่ 7 , 14 และ 28 กันยายน 2565

วันที่ 5 และ7 ตุลาคม 2565

กิจกรรมที่ 3 ส่งสื่อข้อมูลความรู้ ทางกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ได้แก่ การตรวจเลือด เพื่อวัดส่วนประกอบของไขมันในร่างกาย และการตรวจ fibroscan ที่ตับ เพื่อประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่ได้รับ

เอกสารการเรียนรู้ คลิปประกอบเอกสารการเรียนรู้

ประมวลภาพเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ประมวลภาพเดือนเมษายน พ.ศ. 2566