โครงการ “A Walking Cultural Tour of Thonburi, Wat Suwannaram Area” and “Pop-Up Adventure Play”

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

16 กันยายน 2562 ถึง 16 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

โครงการ “A Walking Cultural Tour of Thonburi, Wat Suwannaram Area”

1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราชและวิทยาลัยนานาชาติ ในการผลิตโครงการ CSR ที่ได้รับทุนวิจัย

2. เพื่อผลิตโครงการเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของข้อมูลการเดินท่องเที่ยวในชุมชนวัดสุวรรณาราม เพื่อจะทำให้เกิดการฟื้นฟูชุมชนของตนเอง

3. เพื่อส่งเสริมวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ของชุมชนวัดสุวรรณาราม ที่มีความเชื่อมโยงสมาชิกในชุมชนให้ยิ่งใหญ่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศผ่านโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โครงการ “Pop-Up Adventure Play”

1. เพื่อฟื้นฟูชุมชนด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์สำหรับครอบครัว

2. เพื่อค้นหาประเพณีและขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบางกอกน้อย

3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกลางแจ้ง ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามของชุมชนทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

4. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุในชุมชนกับบุคคลภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการ “A Walking Cultural Tour of Thonburi, Wat Suwannaram Area”

1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจากทาง CSR และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมร่วมกัน

2) วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีการลงสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนวัดสุวรรณารามและโรงเรียนวัดสุวรรณาราม

3) นำข้อมูลที่ได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และลงสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม

4) ประชุมและวางแผน ร่วมกับทีมทำเว็ปไซต์เพื่อออกแบบเว็ปไซต์ Bangkok Noi Walks

5) วันที่ 13 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรม A Walking Cultural Tour of Thonburi, Wat Suwannaram Area ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เวลา 8.00-14.00 น.

6) ติดต่อทีมเว็ปไซต์เพื่อนำผลจากการจัดกิจกรรมมาออกแบบประชาสัมพันธ์ลง เว็ปไซต์ Bangkok Noi Walks

7) สรุปข้อมูลและเตรียมเผยแพร่เว็ปไซต์ Bangkok Noi Walks

โครงการ “Pop-Up Adventure Play”

1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจากทาง CSR และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมร่วมกัน

2) ลงพื้นที่และ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและสถานที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมและเพื่อสังเกตและศึกษาความพร้อมของชุมชน

3) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการและคุณครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม Pop-Up Adventure Play และออกแบบสถานที่ทั้ง 5 สถานี ในบริเวณรอบๆวัดสุววรรณาราม

4) จัดกิจกรรม Pop-Up Adventure Play ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 8.00-14.00 น. ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และบริเวรชุมชนวัดสุวรรณาราม

ผลที่ได้รับ

1) นักเรียน คุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรม A Walking Cultural Tour of Thonburi, Wat Suwannaram Area and Pop-Up Adventure Play ทำให้ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดสุวรรณาราม

2)ได้ website เพื่อเป็นส่วนในการประชาสัมพันธ์ชุมชมวัดสุวรรณารามและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้ผู้คนภายนอกรู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถดูได้ที่ https://bangkoknoiwalks.com/