โครงการ
“Basic CPR for High School Teenager”

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

21 พฤษภาคม – 22 กันยายน 2562

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สามารถให้การช่วยเหลือบุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

รายละเอียดกิจกรรม

จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 รุ่นๆละ 45 นาที ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รายละเอียด ดังนี้

– ฟังบรรยายความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

– ฝึกปฏิบัติ One rescuer CPR

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 รอบ เช้า-บ่าย และ วันที่ 22 กันยายน 2562 จำนวน 2 รอบ เช้า-บ่าย อบรมให้กับผู้สนใจแบบ full course จำนวน 4 รุ่นๆละ 4 ชั่วโมง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

– Pre – test

– บรรยายภาพรวมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการกดหน้าอกอย่างเดียว

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 2 ฐานคือ ฐาน 1 การช่วยชีวิตในผู้ใหญ่แบบคนเดียวและการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นทางเดินหายในออก ฐาน 2 การช่วยชีวิตแบบมากกว่า 1 คน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ

– Post – test : สอบข้อเขียน : การทดสอบทีมการช่วยชีวิต การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ

ผลที่ได้รับ

1.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม CPR ขั้นพื้นฐาน = 257 คน(เป้าหมาย 400 คน แต่เนื่องจากนักเรียนทั้งหมด 261 คน เข้าอบรม 257 คน)

2.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม CPR full course = 90 คน (เป้าหมาย 36 คน มีผู้สนใจ 124 คน)

3.อัตราผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน = 90.37% (เป้าหมาย 80%)

4.ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจโดยรวม = 4.48 (เป้าหมาย >4)

5.ร้อยละของความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด = 97% (เป้าหมาย 80%)