โครงการ Young People, Big Voices Bangkok Noi

รายละเอียด

ระยะเวลาการดำเนินงาน

16 กันยายน 2562 ถึง 16 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดแสดง เผยแพร่ วิเคราะห์ และเข้าใจเรื่องราวของชุมชนบางกอกน้อยผ่านมุมมองของเยาวชนในชุมชนบางกอกน้อย

2) เพื่อให้เข้าใจชุมชนบางกอกน้อย โดยคำนึงถึงความรู้สึก ความเป็นเจ้า ของกลุ่มเยาวชนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย

รายละเอียดกิจกรรม

1) วันที่ 30 พ.ย. 2562 ประชุมทีมผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม และทีม งานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และออกแบบกิจกรรมร่วมกัน

2) วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ประชุมวางแผน และออกแบบกิจกรรมร่วมกับวิทยากร

3) วันที่ 17 ม.ค. 2563 ประชุม และสรุปแผนการจัดกิจกรรม workshop ร่วมกับทีม งานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้นำชุมชนวัดสุวรรณาราม

4) วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. จัดกิจกรรม Photography Workshop ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม จำนวน 30 คน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสอนเทคนิคการถ่ายรูปในชุมชนให้สื่อถึงเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน รวมถึงมีการสร้างกลุ่ม Line เพื่อส่งรูปถ่าย และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการถ่ายรูป

5) คัดเลือกรูปภาพ เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่รูปถ่าย

6) จัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวชุมชนบางกอกน้อย ผ่านภาพถ่ายของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันที่ 23 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563

7) รวบรวมภาพถ่ายต่างๆ ผ่าน E-book

ผลที่ได้รับ

1) นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ วิธีและทักษะการถ่ายรูป อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนบางกอกน้อยผ่านภาพถ่าย

2) นิทรรศการภาพถ่าย

3) E-book ที่รวบรวมภาพถ่ายทั้งหมด https://www.yumpu.com/en/document/read/63098430/young-people-big-voices