Category Archives: โครงการย่อย

โครงการการส่งเสริมการบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เครื่องมือสื่อ และกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน

โครงการ การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและการให้การปรึกษาทางเพศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โครงการผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจ กับการควบคุมตนเองในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนวัยแรงงานในชุมชน