Chinorot Wittayalai School

วันที่ 19-20 และ 23 ธันวาคม 2565 งานกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนบางกอกน้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (บางกอกน้อยโมเดล 2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จำนวน 1,748 คน ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ #บางกอกน้อยโมเดล #Bangkoknoimodel #Siriraj #ศิริราชเพื่อสังคม