โครงการอบรม การดูแล และบำรุงรักษาระบบ Code Laravel + VueJS โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. และวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 620 และ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช . ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม การดูแล และบำรุงรักษาระบบ Code Laravel + VueJS เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของ Nuxt.js และ laravel .

โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด เป็นวิทยากรหลักในการอธิบาย รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก การดูและบำรุงรักษาเพื่อให้บริการเป็นไปด้วยดีและสามารถใช้งาน และตอบสนองได้ตลอดเวลา

.

#Bangkoknoimodel #บางกอกน้อยโมเดล #ศิริราชเพื่อสังคม