โครงการอบรม การดูแลระบบ Kibana และ Configuration โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช . ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม และดูแลระบบ Kibana และ Configuration แบบสอบถาม 6 ชุด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานส่วนของการออกรายงานในรูปแบบ Dashboard โดยการใช้ระบบ Kibana เบื้องต้น และวิธีการเพิ่ม/แก้ไขชุดแบบสอบถามในระบบการตอบแบบสอบถาม .

โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด เป็นวิทยากรหลักในการอธิบาย รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก และดูแลระบบ เพื่อให้บริการเป็นไปด้วยดีและสามารถใช้งาน และตอบสนองได้ตลอดเวลา

.

#Bangkoknoimodel #บางกอกน้อยโมเดล #ศิริราชเพื่อสังคม