โครงการอบรม การดูแล และบำรุงรักษาระบบโครงการบางกอกน้อยโมเดล ในส่วนของระบบ Register, Survey, Business Intelligence, Database, Chatbot (AI)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช . ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม การดูแล และบำรุงรักษา ระบบ BangkoknoiModel ประกอบด้วยระบบ Register(ลงทะเบียน), Survey(แบบสอบถาม), Buisness Intelligence(รายงาน dashboard), Database(ฐานข้อมูล),Chatbot (AI) ผ่านทาง Line Application

โดยระบบใช้งานผ่านบริการ Amazon Web Services ด้วยบริการ Amazon EC2 , Amazon RDS , Amazon CloudWatch, Amazon SNS, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) . โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด เป็นวิทยากรหลักในการอธิบาย รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก การดูและบำรุงรักษาเพื่อให้บริการเป็นไปด้วยดีและสามารถใช้งาน และตอบสนองได้ตลอดเวลา

.

#Bangkoknoimodel #บางกอกน้อยโมเดล #ศิริราชเพื่อสังคม