โครงการอบรม WordPress
โดย บริษัท หัวใจไอที จำกัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช . ฝ่ายสารสนเทศ และงานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม WordPress เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจในการทำงานเบื้องต้น สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาต่างๆบนเว็บไซต์ได้

โดยบริษัท หัวใจไอที จำกัด เป็นวิทยากรหลักในการอธิบาย รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก และดูแลระบบ เพื่อให้บริการเป็นไปด้วยดีและสามารถใช้งาน และตอบสนองได้ตลอดเวลา

.

#Bangkoknoimodel #บางกอกน้อยโมเดล #ศิริราชเพื่อสังคม